Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modul klávesového řízení MKR-1

Úvod

 

     Modul klávesového řízení MKR-1 slouží k ovládání TCVR YAESU FT817 (FT857, FT897) pomocí samostatné číslicové klávesnice. K tomu účelu využívá rozhraní CAT, vestavěného do FT817. K řízení samotného modulu je využit jednočipový mikropočítač - mikrořadič. Oproti ovládání z panelu FT817 poskytuje uvedený modul více možností a větší komfort obsluhy. Možnosti MKR-1 jsou následující:

 

změna kmitočtu laděním po stanovených krocích nebo přímým zadáním kmitočtu.

změna kmitočtového pásma přepínáním nebo přímým zadáním pásma,

změna druhu provozu přepínáním nebo přímým zadání provozu,

skok na začátek nebo konec kmitočtového úseku v němž se pracovní kmitočet nachází,

přeskok mezi začátky a konci sousedních kmitočtových úseků,

zadání kmitočtového kroku přímo přepínačem na čelním panelu,

zadání volitelných, v paměti uložených kmitočtových a provozních sestav.

 

Silněji vytištěné možnosti jsou doplňkem k možnostem FT817.

 

1.  Popis sestavy

 

Celkově sestavu tvoří tři části:

 

modul klávesového řízení  MKR-1,

číslicová klávesnice  NUK-1,

sériový programovací kabel  SPK-2K.

 

Modul klávesového řízení spolupracuje v provozu s číslicovou klávesnicí. Naproti tomu sériový programovací kabel se v provozu neuplatní a slouží pouze k programování mikrořadiče vestavěného v modulu klávesového řízení.

 

1.1  Popis zapojení modulu klávesového řízení MKR-1

 

     Zapojení MKR-1 je na obrázku 1.1. Jeho jádrem je mikrořadič (MCU) ZiLOG Z8F0822 s pamětí FLASH, obklopený nezbytnými součástkami. Takt vnitřního Colpitsova oscilátoru je určen vnějším krystalovým rezonátorem. Jeho kmitočet je možné volit v širokém rozsahu od 0,5 do 20 MHz. Podmínkou je pouze, aby kmitočet, včetně vyšších harmonických, nezasahoval do některého z amatérských pásem, kde by vytvářel slyšitelné zázněje. Kondenzátory C1 a C2 je možné volit v rozsahu od 10 do 50 pF. Při nižší kapacitě se oscilátor snáze rozkmitá, je však větší nebezpečí vzniku harmonických kmitů. Kmitočet uvedený na krystalu je paralelní rezonancí s předepsanou vnější kapacitou, kterou v tomto případě tvoří sériová kombinace C1 a C2. V případě použití keramického rezonátoru s vestavěnými kapacitami tyto dva kondenzátory odpadají. Program testující klávesnici je opakovaně spouštěn čítačem. Další čítač slouží jako tónový generátor k akustické signalizaci stisku některé z kláves. Jeho výstup je vyveden přes V/V linku PA2 naprogramovanou jako výstup OK na přípojku J2 a odtud na červenou signalizační LED diodu a zvukový měnič. Zvuková signalizace je spojená se světelnou indikací režimu NumLock. V režimu práce s číslicemi červená LED svítí, ale během zvukové signalizace její jas poklesne na polovinu. V režimu práce se symboly červená LED nesvítí, ale během zvukové signalizace její jas vzroste na polovinu. Ke snímání klávesnice se 4x4 klávesami slouží V/V linky PA2, PA3, PA6 a PA7, naprogramované jako výstupy s otevřeným kolektorem (OK) a vyvedené na konektory K2 a K3. Postupně budí jednotlivé vstupy klávesnice a současně i vstupy přepínače Př1, určujícího kmitočtový krok. Ke snímání výstupů klávesnice slouží V/V linky PB0 až PB3, naprogramované jako vstupy a rovněž vyvedené na konektor K3. Pro dodržení nezbytného proudu, tekoucího kontakty sepnutých kláves, jsou zmíněné vstupy připojeny přes odpory R10 až R13 k napájecímu napětí. Podprogram pro čtení klávesnice obsahuje programovou smyčku pro vyloučení zákmitů na kontaktech kláves. Kód klávesy je tak předán k dalšímu zpracování až po ustálení. Stejným způsobem je ošetřen i výstup přepínače Př1, připojený na V/V linku PA0 naprogramovanou jako vstup a vyvedenou na konektor K2. Rovněž s nezbytným odporem R6. Klávesnice je k MKR-1 připojena přes panelový konektor který pro jednoduchost není zakreslen. Obousměrnou komunikaci s FT817 přes rozhraní CAT zajišťuje UART rychlostí 4800 Bd (9k6, 38k4). Přijímací a vysílací část jsou vyvedeny prostřednictvím V/V linky PA4, naprogramované jako vstup, a V/V linky PA5, naprogramované jako výstup OK. V obou případech s odpory připojenými k napájecímu napětí. Proti přepěťovým špičkám jsou obě linky chráněny podélnými odpory a příčnými diodami. Vyvedeny jsou na přípojku J3. V/V linky PC0 až PC5 a PB4 jsou volné. Z důvodu budoucího využití jsou vyvedeny na samostatný konektor K4. Programování MCU probíhá v uvedené aplikaci přímo na čipu MCU pomocí vnitřního obvodu OCD (On Chip Debuger) K tomu slouží obousměrná linka DBG s otevřeným kolektorovým výstupem a nezbytným zatěžovacím odporem R1, vyvedená na konektor K1 společně s napájecími a zemními vodiči. Pro uvedení MCU do výchozího stavu uživatelem slouží vstup RESET, vyvedený na přípojku J1 a dále na tlačítko TL16. Požadovaná hodnota napájecího napětí 3,3 voltu je zajištěna stabilizátorem. MKR-1 je možné napájet napětím 5 voltů přivedeným na přípojku J4 ze síťového zdroje nebo z baterie. Pro připojení zálohovací baterïe slouží přípojky J5 a J6.

 

1.2  Popis zapojení číslicové klávesnice NUK-1

 

      Číslicová klávesnice je tvořena šestnácti klávesami, uspořádanými v matici 4x4 tlačítka Tl 0 až Tl 15. Schéma uspořádání klávesnice je na obrázku 1.2. Připojení číslicové klávesnice k panelu MKR-1 je provedeno osmi žilovým kablíkem s kabelovou vidlicí K8. Vnitřní propojení z panelové zásuvky K8 na konektor K3 je rovněž zakresleno včetně čísel kontaktů a připojených signálů MCU. Kódování kláves je závislé na jejich uspořádání a pro dané uspořádání je uvedeno v tabulce 1.1.

 

1.3  Popis zapojení sériového programovacího kabelu SPK-2K

 

    K programování MCU nejsou nutné žádné programátory. Programování aplikačním programem probíhá v uvedené aplikaci přímo na čipu pomocí vnitřního obvodu OCD (On Chip Debuger) a sériového programovacího kabelu připojeného k sériovému rozhraní PC. Schéma sériového programovacího kabelu je na obrázku 1.3 a sestává ze dvou částí. Kříženého propojovacího kabelu a převodníku napěťových úrovní. Propojovací kabel propojuje výstupy vysílačů se vstupy přijímačů a je zakončen zásuvkami D-SUB9. Převodník převádí úrovně +/– 12 voltů na úrovně TTL. Využívá obvod ICL232 nebo podobný. Obvod je zapojen podle doporučení výrobce. Převodník využívá oba přenosové kanály vyvedené na kablík zakončený vidlicí K7. Programování MCU probíhá prostřednictvím obousměrné linky s otevřeným kolektorovým výstupem DBG, případně i DB2 u aplikací se dvěma mikrořadiči. Proto jsou dvojčinné TTL výstupy RX1OUT a RX2OUT odděleny pomocí diod D1 a D2. K programování MCU je možné využít integrovaného vývojového prostředí ZDS2 (ZiLOG Developer Studio) nebo SFP (Smart Flash Programer). Oba programové prostředky jsou volně dostupné na Internetu.

 

2.  Konstrukce

 

2.1  Konstrukce modulu klávesového řízení MKR-1

 

    Ke zhotovení desky plošného spoje pro  MKR-1 je použit jednostranný cuprextit. Obrazec plošných spojů znázorňuje zapojení 2.1, rozmístění součástek pak zapojení 2.2. MCU je typu Z8F0822 nebo Z8F0812. Pokud není počítáno s dalšími funkcemi, postačí i typ Z8F0422 nebo Z8F0412 s poloviční paměti a menší spotřebou. Obvod je zasazen v patici DIL28 s řadovou roztečí 15 mm. Stabilizátor napětí 3,3 voltu postačí i v plastovém provedení ve velikosti tranzistoru pro odběr do 250 miliampérů a s maximální výkonovou ztrátou 500 miliwattů. Diody D1 až D4 jsou detekční germaniové řady GA, GAZ nebo OA, LED diody běžné 3 až 5 mm. Dioda D7 je libovolná usměrňovací. Odpory jsou miniaturní, krystal běžný počítačový typ od 10 do 20 MHz s roztečí vývodů 5 mm. Kondenzátory C1 a C2 jsou keramické vysokofrekvenční, kondenzátor C8 elektrolytický, ostatní keramické blokovací. Zvukový měnič je elektromagnetický nebo dynamický. Lze požít  například telefonní sluchátko nebo malý reproduktor. Piezoelektrické měniče se neosvědčily. Připojením napětí se tyto měniče prohnou a po jeho odpojení opět narovnají. Přitom generují značně vysokou napěťovou špičku, která narušuje chod MCU. Obejít problém se dá použitím spínacího tranzistoru a oddělením měniče od MCU. K experimentování slouží prototypové pole v levém dolním rohu. V sérii s reproduktorem je zapojen odpor, který ovlivňuje hlasitost zvukové signalizace a současně i svit červené LED diody NumLock. Jeho minimální hodnota musí být taková, aby celkový stejnosměrný odpor i s odporem reproduktoru neklesl pod 50 ohmů a proud výstupu tak nepřesáhl povolenou hodnotu 25 miliampérů. Konektory K1 až K4 jsou šesti nebo deseti pólové dvouřadé vidlice v uspořádání 2x3 nebo 2x5 jehlových kontaktů s přímými vývody pro plošné spoje. Jejich protějšky jsou samořezné zásuvky na plochý kabel. Jednořadé konektory do plošného spoje J1 až J6 s jedním, dvěma nebo čtyřmi jehlovými kontakty jsou použity pro připojení LED diod, tlačítek, napájecího napětí, reproduktoru a tlačítka RESET. Obdobně jako je tomu v PC. Ve všech případech se jedná o vnitřní propojení a pořadí, tak jak je uvedeno na schématu je nutné dodržet. Napájecí konektor K6 je dříkový typ do 6 mm, známý z napájecích adaptérů. Konektory pro připojení programovacího kabelu a kabelu CAT jsou typu DIN6 s úhlovou roztečí 60 stupňů a DIN5 s úhlovou roztečí 45 stupňů. Jejich zapojení není důležité. Důvodem pro použití dvojí úhlové rozteče je vyloučení záměny. Je však možné použít i jiné konektory, například MINIDIN, které jsou rovněž nezáměnné. Ze stejného důvodu nejsou vhodné vidlice či zásuvky CANNON D–SUB9 a D–SUB25, používané u komunikačního rozhraní V.24 s elektrickými parametry podle doporučení V.28. Jejich logické úrovně +/– 12V jsou výrazně odlišné od logických úrovní TTL. Jde to sice do sebe, ale špatně to skončí. Omyl nebo záměnu kabelů  nelze nikdy vyloučit. Nehledě na konstrukční potíže. Kulaté otvory se přeci jenom dělají o něco snáze než ty hranaté. Další součástky, jako přepínač a vypínač napájení jsou běžného provedení. Tlačítko RESET je kulatého typu pro plošné spoje bez přídavného hmatníku. Kovová skříňka byla použita z přepínače monitoru a myši k PC. Výhodou je dostatečný počet prostříhaných hranatých i kulatých otvorů. Pohled na čelní panel je na obrázku 2.1. Na čelním panelu se nachází přepínač kmitočtového kroku, LED diody a tlačítko RESET. Pohled na zadní panel je na obrázku 2.2. Pro připojení původních programovacích kabelů USB Smart Cable nebo Serial Smart Cable je použit dvouřadý šestipólový konektor pro plošné spoje, umístěný na zadním panelu vpravo nahoře. Pro připojení sériového programovacího kabelu SPK-2K je použit konektor DIN6–240, umístěný dole uprostřed. Pro připojení datového kabelu k rozhraní CAT je použit konektor DIN8–270 umístěný vpravo dole. Plně však postačí i DIN5–180. Není totiž nutné přenášet všechny signály. Například napětí 12 voltů vyvedené na zadním panelu FT817 na konektor MINIDIN8 společně s rozhraním CAT nelze použít pro napájení. V cestě je totiž zařazen odpor omezující odběr na několik miliampérů. Vlevo se dále nachází napájecí konektor, nad ním hlavní vypínač.a zcela vlevo dole zásuvka MINIDIN8 pro připojení klávesnice. Ostatní konektory pouze zaslepují prázdné otvory.

 

2.2  Konstrukce číslicové klávesnice NUK-1

 

    Klávesnice.je zvláštním případem. Vše se odvíjí od toho, co kdo sežene nebo vyrobí, včetně typu použitého připojovacího konektoru. Jako možný typ se jeví DIN8–270, MINIDIN8 nebo CANNON D–SUB15, dvouřadý či třířadý podle tvaru otvoru v panelu. Zapojení tohoto konektoru není důležité. U hotové klávesnice bude asi nejlepší ponechat konektor stávající. Při uspořádání tlačítek neodpovídajícím tabulce 1.1, bude nutné v programu změnit tabulku pro překódování.

 

2.3  Konstrukce sériového programovacího kabelu SPK-2K

 

   Deska plošných spojů převodníku úrovní V.28 / TTL je rovněž  zhotovena z jednostranného cuprextitu. Obrazec plošného spoje znázorňuje zapojení 2.3, rozložení součástek pak zapojení 2.4. Obvod ICL232 lze nahradit obvodem MAX232. Kondenzátory C21 až C25 jsou elektrolytické, kondenzátor C26 je keramický blokovací. Diody D21 a D22 jsou germaniové typu GA, GAZ nebo OA, dioda D23 je zelená LED 3 až 5 mm. Odpor R1 je miniaturní typ. Kabelová vidlice K7 je typu DIN6-240. Můžeme ji však nahradit typem MINIDIN6 a k výrobě kabelů 0,3 a 1,5 m použít kabel od vyřazené klávesnice. Kabel nemusí mít plné obsazení, postačí přenášet signál DBG a vodiče +5 voltů, zem a stínění. Rovněž v případě kříženého propojovacího kabelu postačí čtyři vodiče, druhý kanál není potřebný. Podobně pro výrobu kabelu CAT můžeme použit kabel od klávesnice s konektorem DIN5-180, čímž si ušetříme práci. Pohled na sériový programovací kabel je na obrázku. 2.3. Jedná se o variantu s vidlicí RJ12-6/6.

 

3.  Použité součástky

 

     Obrázky 3.1 až 3.6 znázorňují schematické značky IO a rozložení vývodů jejich pouzder při pohledu ze strany spojů i ze strany součástek. Obrázek 3.7 znázorňuje číslování dvouřadých konektorů K1v až K4v při pohledu ze strany spojů a jejich obsazení signály MCU. Přehled použitých součástek je uveden v tab. 3.1.

 

Tab.  3.1  Seznam použitých součástek

 

IO1                        Z8F0822 (Z8F0812), viz. text

IO2                        stabilizátor 3,3 V / 250 mA, typ MCP1702

IO31                       ICL232 (MAX232)

D1 až D4, D21, D22         dioda germaniová detekční

D5                         LED 3 až 5 mm, červená

D6, D23                    LED 3 až 5 mm, zelená

D7                         dioda usměrňovací

Sluch 1                    akustický měnič (reprodktor, sluchátko)

R1                         odpor 10 kiloohmů

R2                         odpor 10 kiloohmů

R3                         odpor - hodnota viz text

R4 až R6, R10 až R13       odpor 8,2 kiloohmu

R7 až R9, R21              odpor 220 ohmů

C1, C2                     kondenzátor 47 pikofaradů

C3 až C7                   kondenzátor 47 nanofaradů

C8                         kondenzátor elektrolytický 100 mikrofaradů

C21 až C25                 kondenzátor elektrolytický 10 mikrofaradů

C26                        kondenzátor 15 nanofaradů

X1                         krystal 20 MHz (10 MHz)

patice pro IO1             DIL28 - 15mm

K1v                        vidlice dvouřadá 2 x 3 do PLS

K1z                        zásuvka samořezná dvouřadá 2 x 3 na plochý kabel

K2v až K4v                 vidlice dvouřadá 2 x 5 do PLS

K2z až K4z                 zásuvka samořezná dvouřadá 2 x 5 na plochý kabel

K5z                        zásuvka panelová DIN5/180

K5v                        vidlice kabelová DIN5/180

K6v                        vidlice panelová dříková 2,5 až 6,5 mm

K6z                        zásuvka kabelová dříková 2,5 až 6,5 mm

K7z                        zásuvka panelová DIN6/240 nebo MINIDIN6

K7v                        vidlice kabelová DIN6/240 nebo MINIDIN6

K8z                        zásuvka panelová osmipólová, viz. text

K8v                        vidlice kabelová osmipólová, viz. text

K21z, K22z                 zásuvka kabelová D-SUB9 s krytem

K22v                       vidlice panelová D-SUB9

J1 až J6                   lišta lámací jednořadá dvaceti kolíková do PLS

Př1                        přepínač otočný čtyřpolohový jednoduchý

V1                         vypínač jednoduchý

Tl 0 až Tl 15              tlačítko klávesové

Tl 16                      tlačítko panelové

PLS                        laminát jednostranně plátovaný

kabel čtyřžilový stíněný   viz. text

krabička plastová          Z24

krabička kovová            přepínač PC

 

Technické podklady: www.zilog.com

Součástková základna: www.ecom.cz

 

4. Ovládání modulu klávesového řízení MKR-1

 

4.1 Práce s klávesnicí

 

     Klávesnice může pracovat ve dvou režimech. V režimu práce s číslicemi, kdy červená LED svítí, označovaném jako NumLock - zap. a v režimu práce se symboly, kdy je červená LED zhaslá, označovaném jako vypnuto. K přepnutí mezi oběma režimy slouží klávesa [NumLock]. Opakovaný stisk klávesy [NumLock] ruší započatou volbu pásma, kmitočtu, druhu provozu a přechodu do klidového stavu.

 

4.2 Přímá volba kmitočtového kroku

 

     Přímá volba kmitočtového kroku se provádí přepínačem na čelním panelu MKR-1 a je závislá na nastaveném druhu provozu, jak ukazuje tab. 4.2. Volbu je možné během zadávání zrušit opakovaným stiskem klávesy [NumLock].

Tab. 4.2

   poloha                        1.        2.       3.         4.

   krok při AM, CW, SSB, DIG     10        100      1000 Hz    nepoužito

   krok při FM, WFM, PKT         0,5       2,5      12,5 kHz   nepoužito

 

4.3 Přímá volba kmitočtu - NumLock - zap.

 

Příznakem přímé volby kmitočtu je použití klávesy Tečka  [ . ].

 

Formát volby: [ MHz ] [ MHz ] [ MHz ] [ . ] [ kHz ] [ kHz ] [ kHz ] [ Hz ] [ Hz ] [ENT]

Desetinná Tečka  [ . ] musí být použita vždy.

Volba nesmí začínat klávesou Nula  [ 0 ].

Volba končí klávesou Enter  [ENT].

 

     Nevýznamné nuly zleva před desetinou tečkou nezadáváme. Místa zprava za desetinou tečkou nemusí být zadána v plném rozsahu. Nezadaná místa jsou tak automaticky obsazena nulami. Dojde - li se změnou kmitočtu ke změně kmitočtového pásma, je současně zvolen i příslušný druh provozu uložený v paměti. Volba kmitočtu mimo povolený rozsah je neúčinná. Volbu je možné během zadávání zrušit opakovaným stiskem klávesy  [NumLock]

 

Př. 4.1

       požadovaný kmitočet: 3520

                     volba: 3.52000

                     volba: 3.5200

                     volba: 3.520

                     volba: 3.52

                     volba: 3.5      bude zvolen kmitočet 3500

                     volba: 003.52   chyba; nelze začínat klávesou Nula [0]

                     volba: 03.52    chyba; nelze začínat klávesou Nula [0]

 

Př. 4.2

       požadovaný kmitočet: 140

                     volba: .14000

                     volba: .1400

                     volba: .140

                     volba: .14

 

Př. 4.3

       požadovaný kmitočet: 0

                     volba: . kmitočet mimo povolený rozsah; nebude nastaven

                              MKR-1 odesílá sekvenci 00 00 00 00 01 hex

                              FT817 vrací chybový kód 00 hex

 

4.4 Přímá volba druhu provozu - NumLock - zap.

 

Příznakem přímé volby druhu provozu je dvoumístná volba začínající klávesou Nula [ 0 ].

 

Formát volby: [ 0 ] [ N ] [ENT], kde N je 0 .. 9 a představuje příslušný provoz podle tab. 4.2.

Volba musí začínat číslicí Nula [ 0 ].

Volba musí být dvoumístná     

Volba končí klávesou Enter [ENT].

Volbu je možné během zadávání zrušit opakovaným stiskem klávesy  [NumLock]

 

Tab. 4.2

        N     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9

              LSB   USB   CW    CWR   AM    DIG   WFM   PKT   FM    FM

 

V rozhlasovém pásmu VKV smí být použita pouze volba 06, ostatní volby jsou neúčinné.

Volba 06 smí být použita pouze v rozhlasovém pásmu VKV, v jiných pásmech je neúčinná.

 

Př. 4.4

       požadovaný provoz: CW     volba: 02         

                          FM     volba: 08 nebo 09

                          WFM    volba: 06;  pouze v rozhlasovém VKV pásmu

                          LSB    volba: 00

                                 volba: 0;   chyba, volba musí být dvoumístná

 

4.5  Přímá volba pásma - NumLock - zap.

 

Přímá volba pásma je jedno, dvou nebo třímístná a začíná klávesou jedna až devět [ 1 ] .. [ 9 ]

 

Formát  volby:  [ MHz ] [ENT] nebo [ m ] [ENT]

             [ MHz ] [ MHz ] [ENT] nebo [ m ] [ m ] [ENT]

             [MHz ] [ MHz ] [ MHz ] [ENT] nebo [ cm ] [ cm ] [ENT]

             [ MHz ] [ MHz ] [ MHz ] [ENT] nebo [ m ] [ m ] [ m ] [ENT]

             [ kHz ] [ kHz ] [ kHz ] [ENT] nebo [ m ] [ m ] [ m ] [ENT]

Volba nesmí začínat klávesou Nula [ 0 ].

Volba musí být úplná.

Volba končí klávesou Enter [ENT].

 

Volbu pásem od DV po UKV je možné zadat v jednotkách kmitočtu nebo vlnové délky.

Současně s volbou pásma je zvolen poslední uložený kmitočet a druh provozu

Zvolit je možné amatérská i neamatérská pásma podle tab. 4.3.

Volbu je možné během zadávání zrušit opakovaným stiskem klávesy  [NumLock]

 

Tab. 4.3

        Pásmo     FREQ          LONG

        136 kHz   136           -

        472 kHz   470           600

        1,8 MHz   1             160

        3,5 MHz   3             80

        7 MHz     7             40

        10 MHz    10            30

        14 MHz    14            20

        18 MHz    18            17

        21 MHz    21            15

        24 MHz    24            12

        28 MHz    28, 29        –    číslo 10 je již vyhrazeno

        50 MHz    50            6

        70 MHz    70            4    pouze při rozšířeném rozsahu přijímače

        76 MHz    76            –    neamatérské pásmo, automatická volba WFM

        108 MHz   108           -    neamatérské pásmo

        144 MHz   144 .. 146    2

        430 MHz   430 .. 440    70  pouze tehdy, není-li dostupné pásmo 70 MHz

 

Př. 4.5  pöžadované pásmo: 136 kHz

                    volba: 136     kmitočet 137,50 kHz, provoz CWR

                    volba: 13      chyba volba musí být úplná

         požadované pásmo: 3,5 MHz

                    volba: 3       kmitočet 3751 kHz, provoz LSB

                    volba: 80      kmitočet 3751 kHz, provoz LSB

                    volba: 03      chyba, nelze začínat klávesou Nula [0]

                    volba: 8       chyba, volba musí být úplná

         požadované pásmo: 144 MHz

                    volba: 145     kmitočet 145525, provoz FM

                    volba:   2     kmitočet 145525, provoz FM

 

4.6  Změna pásma přepínáním - vypnuto

 

Přepnutí pásma  je možné provést klávesami [šipka nahoru] a [šipka dolů].

Přepínání probíhá pouze mezi amatérskými pásmy.

Amatérská pásma, na kterých FT817 neumožňuje alespoň příjem, jsou nedostupná.

Současně se změnou pásma je zvolen uložený kmitočet a druh provozu.

Pásma se přepínají v tomto nebo opačném sledu:

 

136-472-1810-3500-7000-10100-14000-18068-21000-24890-28000-50000-144000-430000 a opět 136-472 .....

Pásmo 70100 je zvoleno pouze tehdy, je - li na přijímači povoleno.

 

Př. 4.6

                          kmitočet 3759       provoz LSB

       [šipka nahoru]     kmitočet 7016       provoz CWR

       [šipka nahoru]     kmitočet 10145      provoz DIG

       [šipka nahoru]     kmitočet 14248      provoz USB

 

Př. 4.7

                          kmitočet 137        provoz CWR

       [šipka dolů]       kmitočet 432250     provoz USB

       [šipka dolů]       kmitočet 145225     provoz PKT

 

4.7  Změna druhu provozu přepínáním - vyp.

 

Přepínání druhu provozu je možné provést klávesami [šipka vlevo] a [šipka vpravo]

Provozy se přepínají v tomto nebo opačné sledu:

LSB, USB, CW, CWR, AM, FM, DIG, PKT a opět LSB s automatickým přeskokem provozu WFM. Ten je zvolen současně s volbou rozhlasového pásma VKV.

 

Př. 4.8                               Př. 4.9

                     provoz USB                                 provoz USB

[šipka vlevo]        provoz LSB              [šipka vpravo]     provoz CW

[šipka vlevo]        provoz PKT              [šipka vpravo]     provoz CWR

[šipka vlevo]        provoz DIG              [šipka vpravo]     provoz AM

 

4.8  Změna kmitočtu krokováním - oba režimy

 

Ladění po krocích se provádí pomocí kláves Plus [ + ] a Minus [ - ]

Velikost kmitočtového kroku lze zvolit pomocí přepínače na čelním panelu, a to v hodnotách 10, 100 a 1000 Hz pro druhy provozu s amplitudovou modulací nebo 0,5, 2,5 a 12,5 kHz pro druhy provozu s  kmitočtovou modulací. Není-li pracovní kmitočet celistvým násobkem kroku, dojde při prvním stisku klávesy [ + ] nebo [ - ] k jeho zaokrouhlení nahoru nebo dolů.

 

Př. 4.10

        provoz CWR, kmitočtový krok 10 Hz            kmitočet  3500,10

                                           [ - ]     kmitočet  3500,09

                                           [ - ]     kmitočet  3500,08

 

Př. 4.11

        provoz LSB, kmitočtový krok 1000 Hz          kmitočet  3700,08

                                           [ + ]     kmitočet  3701,00

                                           [ + ]     kmitočet  3702,00

                                           [ + ]     kmitočet  3703,00

 

4.9  Skok na okraj aktuálního kmitočtového úseku - vyp.

 

Skok na dolní nebo horní okraj kmitočtového úseku se provádí tlačítky [Home] a [End]

 

Př. 4.12                         Př. 4.13

                   1814                            2938  

        [Home]     1810                  [End]     3500

 

4.10  Přeskok mezi hranicemi sousedních kmitočtových úseků - vyp.

 

Skok na nižší nebo vyšší hranici sousedních úseků se provádí klávesami [PgDn] a [PgUp]

Nachází - li se pracovní kmitočet mezi dvěma kmitočtovými úseky, dojde při prvním stisku klávesy [PgDn] nebo [PgUp] k jeho zarovnání dolů nebo nahoru.

 

Př. 4.14                          Př. 4.15

                   7132                              3527

        [PgDn]     7100                   [PgUp]     3580

        [PgDn]     7045                   [PgUp]     3600

        [PgDn]     7035                   [PgUp]     3620

        [PgDn]     7000                   [PgUp]     3700

        [PgDn]     3800                   [PgUp]     3800

        [PgDn]     3700                   [PgUp]     7000

        [PgDn]     3620                   [PgUp]     7035   

 

4.11  Přechod do klidového režimu - NumLock - zap.

Přechod do klidového stavu se provádí zadáním čísla 817 a stiskem klávesy Enter [ENT] Mikrokontrolér je převeden do stavu STOP a červená LED zhasne. Zachování údajů v paměti RAM je zabezpečeno napájením ze záložní baterie .

Volbu je možné během zadávání zrušit opakovanm stiskem klávesy NumLock [NL]

Formát volby: [ 8 ] [ 1 ] [ 7 ] [ENT] - červená LED zhasne

 

Výstup z klidového režimu je možné provést stiskem tlačítka [RESET].